Keyserling[kahy-zuh r-ling] /ˈkaɪ zər lɪŋ/

noun
1.
Hermann Alexander
[her-mahn ah-le-ksahn-duh r] /ˈhɛr mɑn ˌɑ lɛˈksɑn dər/ (Show IPA), Count, 1880–1946, German philosopher and writer.

Tagged:

Read Also:

 • Khr

  Cambodia-riel (currency)

 • Khrushchev

  [kroo sh-chef, -chawf, kroosh-; Russian khroo-shchyawf] /ˈkrʊʃ tʃɛf, -tʃɔf, ˈkruʃ-; Russian xruˈʃtʃyɔf/ noun 1. Nikita S(ergeyevich) [ni-kee-tuh sur-gey-uh-vich;; Russian nyi-kyee-tuh syir-gye-yuh-vyich] /nɪˈki tə sɜrˈgeɪ ə vɪtʃ;; Russian nyɪˈkyi tə syɪrˈgyɛ yə vyɪtʃ/ (Show IPA), 1894–1971, Russian political leader: premier of the U.S.S.R. 1958–64. /kruːsˈtʃɒf; ˈkrʊstʃɒf; Russian xruˈʃtʃɔf/ noun 1. Nikita Sergeyevich (niˈkitə sɪrˈɡjejɪvitʃ). 1894–1971, Soviet […] • Khudzhand

  [koo-jahnt] /kuˈdʒɑnt/ noun 1. a city in NW Tajikistan, on the Syr Darya River.

 • Khufu

  [koo-foo] /ˈku fu/ noun 1. . /ˈkuːfuː/ noun 1. the original name of CheopsDisclaimer: Keyserling definition / meaning should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional. All content on this website is for informational purposes only.