Dictionary: A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

Garcia lorca[gahr-see-uh lawr-kuh; Spanish gahr-thee-ah lawr-kah, -see-ah] /gɑrˈsi ə ˈlɔr kə; Spanish gɑrˈθi ɑ ˈlɔr kɑ, -ˈsi ɑ/

noun
1.
Federico
[fed-uh-ree-koh;; Spanish fe-th e-ree-kaw] /ˌfɛd əˈri koʊ;; Spanish ˌfɛ ðɛˈri kɔ/ (Show IPA), 1899–1936, Spanish poet and dramatist.
/Spanish ɡarˈθia ˈlɔrka/
noun
1.
See Lorca1

Tagged:

Read Also:

 • Garcia marquez

  [gahr-see-uh mahr-kes; Spanish gahr-see-ah mahr-kes] /gɑrˈsi ə ˈmɑr kɛs; Spanish gɑrˈsi ɑ ˈmɑr kɛs/ noun 1. Gabriel [gey-bree-uh l,, gah-bree-el;; Spanish gah-vree-el] /ˈgeɪ bri əl,, ˌgɑ briˈɛl;; Spanish ˌgɑ vriˈɛl/ (Show IPA), 1927–2014, Colombian novelist and short-story writer: Nobel Prize 1982. /Spanish ɡarˈsia ˈmarkes/ noun 1. Gabriel. born 1927, Colombian novelist and short-story writer. His […]

 • Garcia moreno

  [gahr-see-uh muh-rey-noh; Spanish gahr-see-ah maw-re-naw] /gɑrˈsi ə məˈreɪ noʊ; Spanish gɑrˈsi ɑ mɔˈrɛ nɔ/ noun 1. Gabriel [gey-bree-uh l,, gah-bree-el;; Spanish gah-vree-el] /ˈgeɪ bri əl,, ˌgɑ briˈɛl;; Spanish ˌgɑ vriˈɛl/ (Show IPA), 1821–75, Ecuadorian journalist and political leader: president of Ecuador 1861–65; 1869–75. • Garcia y iniguez

  [gahr-see-ah ee ee-nyee-ges] /gɑrˈsi ɑ i ˈi nyi gɛs/ noun 1. Calixto [kah-lees-taw] /kɑˈlis tɔ/ (Show IPA), 1839?–98, Cuban lawyer, soldier, and revolutionist.

 • Garcilaso-de-la-vega

  [gahr-suh-lah-soh duh luh vey-guh; Spanish gahr-thee-lah-saw th e lah ve-gah, gahr-see-] /ˌgɑr səˈlɑ soʊ də lə ˈveɪ gə; Spanish ˌgɑr θiˈlɑ sɔ ðɛ lɑ ˈvɛ gɑ, ˌgɑr si-/ noun 1. 1503?–36, Spanish poet. 2. (“el Inca”) 1539?–1616, Peruvian historian and author in Spain.Disclaimer: Garcia lorca definition / meaning should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional. All content on this website is for informational purposes only.