Dictionary: A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

Kavafis[Greek kah-vah-fees] /Greek kɑˈvɑ fis/

noun
1.
Konstantinos
[Greek kawn-stahn-dee-naws] /Greek ˌkɔn stɑnˈdi nɔs/ (Show IPA) real name of .

Tagged:

Read Also:

 • Kavalla

  [kuh-val-uh; Greek kah-vah-lah] /kəˈvæl ə; Greek kɑˈvɑ lɑ/ noun 1. a seaport in E Greece. /kəˈvælə; Greek kaˈvala/ noun 1. a port in E Greece, in Macedonia East and Thrace region on the Bay of Kaválla an important Macedonian fortress of the Byzantine empire; ceded to Greece by Turkey after the Balkan War (1912–13). Pop […]

 • Kaveri

  [kaw-vuh-ree, kah-] /ˈkɔ və ri, ˈkɑ-/ noun 1. . /ˈkɔːvərɪ/ noun 1. a variant spelling of Cauvery • Kavir-desert

  [kuh-veer] /kəˈvɪər/ noun 1. . /kæˈvɪə/ noun 1. another name for the Dasht-i-Kavir

 • Kaverin

  [kuh-vair-in; Russian kuh-vye-ryin] /kəˈvɛər ɪn; Russian kʌˈvyɛ ryɪn/ noun 1. Veniamin [ven-yuh-meen;; Russian vyi-nyi-uh-myeen] /ˌvɛn yəˈmin;; Russian vyɪ nyɪ ʌˈmyin/ (Show IPA), (Veniamin Aleksandrovich Zilberg) 1902–1989, Russian novelist.Disclaimer: Kavafis definition / meaning should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional. All content on this website is for informational purposes only.