Dictionary: A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

Roentgenoparent[rent-guh-noh-pair-uh nt, -par-, -juh-, ruhnt-] /ˌrɛnt gə noʊˈpɛər ənt, -ˈpær-, -dʒə-, ˌrʌnt-/
adjective
1.
visible by means of x-rays.

Tagged:

Read Also:

 • Roentgenoscope

  [rent-guh-nuh-skohp, -juh-, ruhnt-] /ˈrɛnt gə nəˌskoʊp, -dʒə-, ˈrʌnt-/ noun, Physics. 1. a fluoroscope. roentgenoscope /ˈrɒntɡənəʊˌskəʊp; -tjə-; ˈrɛnt-/ noun 1. a less common name for fluoroscope

 • Roentgenotherapy

  [rent-guh-noh-ther-uh-pee, -juh-, ruhnt-] /ˌrɛnt gə noʊˈθɛr ə pi, -dʒə-, ˌrʌnt-/ noun 1. treatment of disease by means of x-rays. roentgenotherapy /ˌrɒntɡənəˈθɛrəpɪ; -tjə-; ˌrɛnt-/ noun 1. the therapeutic use of X-rays • Roentgen-ray

  noun 1. (sometimes lowercase) x-ray. roentgen ray noun 1. a former name for X-ray roentgen ray n. See x-ray.

 • Roerich

  noun 1. Nicholas Konstantinovich [nik-uh-luh s kon-stuh n-tee-nuh-vich;; Russian kuh n-stuhn-tyee-nuh-vyich] /ˈnɪk ə ləs ˌkɒn stənˈti nə vɪtʃ;; Russian kən stʌnˈtyi nə vyɪtʃ/ (Show IPA), 1874–1947, Russian painter, archaeologist, and author; in the U.S. after 1920.Disclaimer: Roentgenoparent definition / meaning should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional. All content on this website is for informational purposes only.