Dictionary: A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

Roentgenography[rent-guh-nuh-graf, -grahf, -juh-, ruhnt-] /ˈrɛnt gə nəˌgræf, -ˌgrɑf, -dʒə-, ˈrʌnt-/
noun, (no longer current)
1.
roentgenogram.

roentgenography roent·gen·og·ra·phy (rěnt’gə-nŏg’rə-fē, -jə-, rŭnt’-)
n.
Photography with the use of x-rays.
roent’gen·o·graph’ic (-gə-nə-grāf’ĭk, -jə-) adj.

Tagged:

Read Also:

 • Roentgenology

  [rent-guh-nol-uh-jee, -juh-, ruhnt-] /ˌrɛnt gəˈnɒl ə dʒi, -dʒə-, ˌrʌnt-/ noun 1. the branch of medicine dealing with diagnosis and therapy through x-rays. roentgenology /ˌrɒntɡəˈnɒlɒdʒɪ; -tjə-; ˌrɛnt-/ noun 1. an obsolete name for radiology roentgenology roent·gen·ol·o·gy (rěnt’gə-nŏl’ə-jē, -jə-, rŭnt’-) n. Radiology using x-rays. roent’gen·ol’o·gist n.

 • Roentgenometer

  [rent-guh-nom-i-ter, -juh-, ruhnt-] /ˌrɛnt gəˈnɒm ɪ tər, -dʒə-, ˌrʌnt-/ noun 1. an instrument for measuring the intensity of x-rays. • Roentgenopaque

  [rent-guh-noh-peyk, -juh-, ruhnt-] /ˌrɛnt gə noʊˈpeɪk, -dʒə-, ˌrʌnt-/ adjective 1. not permitting the passage of x-rays. roentgenopaque /ˌrɒntɡənəʊˈpeɪk; -tjən-; ˌrɛnt-/ adjective 1. (of a material) not allowing the transmission of X-rays

 • Roentgenoparent

  [rent-guh-noh-pair-uh nt, -par-, -juh-, ruhnt-] /ˌrɛnt gə noʊˈpɛər ənt, -ˈpær-, -dʒə-, ˌrʌnt-/ adjective 1. visible by means of x-rays.Disclaimer: Roentgenography definition / meaning should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional. All content on this website is for informational purposes only.